Exterior Doors – Model 1990

XLS          PDF

4-9/16 FG JMB

US15 HINGES

1      2/8X6/8 1-3/4 6-PANEL SMTH FG LHOS

1      3/0X6/8 1-3/4 6-PANEL SMTH FG LHOS

1      5/4X6/8 1-3/4 6-PANEL TEXT FG RHIS

1      2/6X6/8 1-3/4 FULL LIGHT PANEL SMTH FG RHOS

1      3/0X6/8 1-3/4 FULL RAISE/TILT/LOWER SMTH FG LHOS

1      6/0X6/8 1-3/4 FULL FRENCH SMOOTH FG RHOS

 

Disclaimer